Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Vybe Drums BV, (hierna te noemen “Vybe Drums”, “wij” of “ons”) zijn van toepassing op ieder aanbod van Vybe Drums en op iedere overeenkomst die tussen Vybe Drums en de klant (bedrijf of klant).
1.2 De weergave van onze producten in de online catalogus (webshop) en in nieuwsbrieven, catalogi en andere advertenties is niet bindend en aan verandering onderhevig. De weergave van onze producten in deze media vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging om een ​​offerte uit te brengen door de klant.
1.3 Vybe Drums behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prestatie niet te leveren indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de producten niet leverbaar zijn, ondanks dat er een correcte zakelijke transactie tot stand is gekomen. Elke reeds door de klant gerealiseerde tegenprestatie wordt onmiddellijk terugbetaald. Verdere aanspraken van de klant jegens Vybe Drums zijn uitgesloten.

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Wettelijk herroepingsrecht

3.1 Herroepingsrecht

Klanten die met ons een overeenkomst op afstand hebben gesloten, kunnen de van ons ontvangen goederen binnen 14 dagen in overleg zonder opgaaf van redenen retourneren. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons vooraf per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen: info@vybedrums.nl

3.2 Gevolgen van de intrekking

Indien de klant deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van hem hebben ontvangen voor deze geretourneerde goederen terugbetalen, uiterlijk binnen zeven (7) dagen vanaf de dag waarop de goederen aan Vybe Drums zijn geretourneerd. Vybe Drums draagt ​​de kosten voor retourzendingen niet.

3.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

Levering van goederen waarvan de productie berust op een individuele keuze of bepaling van de consument of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Vybe Drums Vouchers (cadeaubonnen) kunnen niet worden geretourneerd.

4 Garantie

De standaardgarantie bedraagt ​​12 maanden, tenzij anders vermeld bij het product.
Defecten of schade die terug te voeren zijn op onzorgvuldige of onoordeelkundige omgang of onoordeelkundige installatie of gebruik van ongeschikte accessoires of wijzigingen aan de originele onderdelen door de klant of door derden die niet namens Vybe Drums handelen, zijn eveneens uitgesloten van de garantie.
Slijtage door gebruik is eveneens uitgesloten van de garantie.

5 Nederlands recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vybe Drums partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonachtig of gevestigd is.

6 Slotbepaling

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

Mocht één van deze bepalingen – om welke reden dan ook – ongeldig zijn, dan blijft de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onaangetast.


Vybe Drums B.V
Rompertdreef 9
5233 ED 's-Hertogenbosch
Nederland

E-mail: info@vybedrums.nl

Kamer van Koophandel: 55861520
BTW-nummer: NL851888082B01